Spring til indhold

Parternes forvaltning

En væsentlig del af den danske indsats mod korruption er rettet mod forvaltningen af midlerne hos partnerne. Udover regeringer og organisationer i partnerlandene drejer det sig om multilaterale organisationer og folkelige organisationer.

Danida har stor fokus på at minimere risikoen for korruption i partnernes forvaltning. Det er vigtigt for Danida at arbejde målrettet på at mindske risikoen for, at der sker misbrug af danske midler. Som led heri arbejdes der på at bidrage til en generel styrkelse af partnernes forvaltning for at sikre, at alle midler, som partneren administrerer, anvendes til formålet, og at korruption undgås.

Den øgede fokus på anvendelse af partnernes egne systemer styrker mulighederne for, at anti-korruptions indsatserne bliver bæredygtige og kan medvirke til at styrke de administrative praksisser og på opfattelsen af korruption hos partnerne.

Når Danida planlægger aktiviteter vurderes de risici, der er forbundet med aktiviteterne. Når der identificeres risiko for korruption, skal der foretages en vurdering af, hvordan denne risiko kan imødegås. Der foretages en kapacitetsvurdering af alle nye partnere og hvor det er relevant iværksættes kapacitetsopbygning af partnerne, med fokus på hvordan partnernes økonomiforvaltning er tilrettelagt således at risikoen for misbrug minimeres.

For at øge kendskabet til den danske anti-korruptionspolitik tilbydes ansatte hos partnerne deltagelse i Danidas anti-korruptionskursus via internettet. Derudover tilbyder Anti-korruptionscenteret U4, diverse anti-korruptionskurser (Du kan læse mere om U4's kurser her). Anti-korruptionskurser sikrer, at partnerne kender Danidas anti-korruptionspolitik. Samtidig styrker de partnernes kendskab til metoder, der kan bidrage til minimering og forebyggelse af korruption.

For at tydeliggøre den danske holdning til korruption og for at forpligte Danidas partnere i kampen mod korruption indeholder alle aftaler en anti-korruptionsklausul. Af Danidas standard anti-korruptionsklausul fremgår at samarbejdet kan afbrydes i tilfælde af korruption hos samarbejdspartneren.

Danidas anti-korruptionshotline giver mulighed for, at ansatte eller slutbrugere af dansk bistand kan indrapportere mistanke om misbrug af midler i partnernes forvaltning af de danske midler.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk