Spring til indhold

Rusland

Rusland er politisk vigtig for Danmark, da Rusland er en vigtig aktør i Danmarks nærområde, i Europa og globalt. Danmark har klare interesser i at samarbejde med Rusland om bl.a. håndteringen af udviklingen i Arktis og Østersøen og håndteringen af konflikter af international betydning. Desuden er Rusland vigtig i økonomisk henseende.

Forholdet til Rusland er vigtigt for Danmark. Politisk er Rusland vigtig, da Rusland er en vigtig aktør i Danmarks nærområde, i Europa og globalt. Danmark har klare interesser i at samarbejde med Rusland om bl.a:

  • håndteringen af udviklingen i Arktis og Østersøen
  • håndteringen af konflikter af international betydning såsom konflikten i Afghanistan og
  • håndteringen af grænseoverskridende trusler som organiseret kriminalitet og global opvarmning.

Rusland er også vigtig i økonomisk henseende, da den russiske økonomi er vokset kraftigt de seneste år, og Rusland er blevet et væsentligt eksportmarked for danske virksomheder.

Den overordnede målsætning for Danmarks og EU’s politik i forhold til Rusland er at engagere Rusland bredt politisk og økonomisk inden for en ramme af internationale og regionale normer og principper. Udenrigsministeriet arbejder således for at fremme en moderniseringsproces i Rusland i retning af en mere åben og reguleret markedsøkonomi.

Det er også i dansk interesse, at Ruslands økonomi integreres stadigt mere i den europæiske økonomi.  Vi lægger også vægt på fortsat kritisk, men konstruktiv dialog med Rusland om respekt for retsstatsprincipper, menneskerettigheder og demokratiske standarder.

Forfølgelsen af disse overordnede målsætninger sker primært via EU, hvor Danmark deltager aktivt i formuleringen af EU’s Ruslands-politik. Håndteringen af Rusland sker også via bl.a. WTO, NATO, Europarådet og OSCE. Samtidig arbejder vi direkte med Rusland i det bilaterale spor med henblik på at fremme danske interesser i forhold til Rusland.

Ruslands negative adfærd over for Ukraine, herunder den ulovlige annektering af Krim har aktuelt (juni 2014) klare konsekvenser for EU’s og NATO’s og dermed også for Danmarks forhold til Rusland.

I forholdet til Rusland arbejder Udenrigsministeriet for, at der etableres den rette balance mellem en udstrakt hånd og en fast hånd i forhold til Rusland.  EU skal holde døren åben for diplomatiske forhandlinger om løsninger på Ukraine-konflikten, så Rusland har et alternativ til konfrontation. Men samtidig er det klart, at Ruslands adfærd over for Ukraine har en pris. Grundlæggende folkeretlige principper og forpligtelser skal overholdes i det 21. århundredes Europa.

Forud for Ukraine-konflikten har Udenrigsministeriet de seneste år i øget omfang udøvet økonomisk diplomati i forhold til Rusland. En væsentlig dansk interesse har været at etablere et moderniseringspartnerskab med Rusland, der kan bidrage til at forbedre rammevilkårene for dansk eksport til Rusland, til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Dette samarbejde har involveret en række danske og russiske ministerier, med Udenrigsministeriet som ”playmaker”. F.eks. har Udenrigsministeriet medvirket til at styrke samarbejdet mellem danske og russiske myndigheder, erhvervsorganisationer og virksomheder inden for landbrugs- og fødevareområdet. I den sammenhæng er det også vigtigt at arbejde for, at Rusland overholder sine forpligtelser i WTO vedr. toldsatser og markedsadgang.

Den kritiske, men konstruktive dialog om respekt for menneskerettigheder udmøntes bilateralt og ikke mindst i EU-Rusland sporet og via internationale organisationer som Europarådet, OSCE og FN, hvor Rusland er medlem. Menneskerettigheds-dialogen suppleres af dansk og EU bistand til bl.a. menneskerettigheds-NGOer i Rusland. Under Udenrigsministeriets Naboskabsprogram ydes der i begrænset omfang støtte til fordel for Ruslands civilsamfund og oprindelige folk.

Læs mere om Programaktiviteterne i de østlige nabolande

Kontakt

Kontoret for det Europæiske Naboskab (EUN)

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

 

E-mail: eun@um.dk

Telefon: +45 33 92 04 82